Api-Slide-53-2
Api-Slide-53-1
previous arrow
next arrow

24-06-09

උඩවත්ත කැ ලේ

උඩවත්ත කැ ලේ – රා ජකීය වන උද්යා නය මහා නුවර

udawatta kele- royal forest park

මෙ වර කියන්න යන්නේ කො ළපා ට ලෝ කයක පැ ය කිපයක් තනිවුන තවත් මම තනිව ගිය අපුරු

ගමනක් ගැ න.. නුවර යන ගො ඩක් අයට මගහැ රෙ න තැ නක් උනත් කවුරු ත්

යන්නම ඔින තැ නක් තමයි දළදා මා ළිගා වට ඉහලින් තියන උඩවත්ත කැ ලේ … එක කො ළපා ට

ලෝ කයක්…

1856දි රක්ෂිතයක් ලෙ ස නමි කරපු මෙි වන උයන 1938 වසරේ දි අභය භූමියක් ලෙ ස නමි කරලා

තියනවා , දේ ශිය සං චා රකයන්ට වඩා විදේ ස් සං චා රක ආකර්ෂණයක් ඇති තැ නක් විදිහටයි මම ගිය අද

දවසේ දැ ක්කේ …

ඉතිහා සය ගැ න කියනවා නමි මා ලිගා වේ සිටි අලි ඇතුන් සඳහා ආහා ර සම්පා දනය කිරීම සඳහා මෙ ම

වන අරණ යො දා ගත් බව සඳහන් වෙ නවා .. එ නිසා ම තහනමි කැ ලේ ලෙ සත් එකල ප්රසිද්ධ වෙ ලා

තියනවා ..

ඒ වගේ ම ගම්පො ල රජ කළ සේ නා සම්මත වික්රමබා හු රජතුමා මේ කැ ලේ ‘උඩ වා සල’ නමින්

මා ලිගා වක් තනා ගෙ න එහි වා සය කළ බවටද මතයක් තිබෙ න බව අවට පැ රණි ගම්වා සීහු පවසනවා ..

තව කැ ලයට ඇතුල් වෙ න තැ නම ඇති පො කුණ එකල රජවා සලේ බිසෝ වරු ජල ස්නා නය සදහා

යයො දා ගත් බවත් පැ වසෙ නවා ..

එත් ඉතිං ඉතිහා සයට වඩා මෙි පරිසර පද්ධතිය වර්ණනා කිරිම තමයි මට නමි වැ දගත්.. ශා ක විශේ ෂ

ගණනා වක්ම ඇති මෙි වන උයනේ ඇවිද යන්න මා ර්ග පැ හැ දිලිවම තියනවා .. එ නිසා කා ටත් බියක්

නැ තුව යන්න පුළුවන් ගමනක්…

5kmක් පමණ දුරක් පා ගමනින් යන්න පුළුවන් , නැ තිනමි පා පැ දියක් බා විතා කරන්නත් අවස්ථා ව

තියනවා .. කුරු ළු විශේ ෂ වගේ ම රිලවුන් , උරගයින් සහා මුවන් ගැ වසෙ න භුමියක්.. උදැ සන 8 සිට

හවස 4.30වන තෙ ක් මෙි වන උයන සං චා රකයන්ට විවෘ තයි..

වනජිවි මහත්මයෙ ක් මට පැ වසුවා පක්ෂින් නරඹන්න නමි උදැ සනම පැ මිණිය යුතු බවයි.. මට නමි

මම ගිය වෙි ලා ව අනුව කුරු ළු හඬ විතරයි ඇසුනේ .. දැ කගන්න ලැ බුණේ නෑ .. දැ ඩි හිරු රශ්මිය නිසා

සතුන් සැ ගවිලා ..

ජිවිතේ මුල්ම වතා වට මම දැ ක්කා මහා විශා ල සා මිබ්රනි ගහක්, ඇත්තටම මම එ ගහා වැ ළදගෙ න

සුවද බැ ලුවා …

කැ ලයේ ඇතුලට ගමන් කරකරනවිට පැ රණි චත්ත විශුද්ධි ලෙ න දැ කගන්න පුළුවන්..

කියන්නම ඔින දෙ යක් තමයි මෙි වන උයන නමි නො යිදුල් පරිසරයක්. පිටින් කෑ ම රැ ගෙ න එන්න

තහනමි, වනය තුල ආහා ර ගැ නිම තහනමි, එ නිසා ම පො ලිතින් කැ ල්ලක්වත් දකින්න නෑ .. දන්නවා ද

මට හිතුන දෙ ය..

නුවර ගියො ත් අනිවා ර්යයෙ න් මෙ හෙ යන්න අමතක කරන්න එපා … ගිහින් විදින්න මෙි පරිසරය.. එයා

හරි අපුරු වට අපේ හිත නිවනවා …

නිසංසලා රණසිංහ

Sign up for our newsletter