Api-Slide-53-2
Api-Slide-53-1
previous arrow
next arrow

24-06-14

සුරූපි රුව නිසා විරූපී වීමට ශාපලත් මමඩූසා

ග්‍රීක මිථ්‍යා කතා සහ පුරාණ ෝක්ති පිළිබඳ ව ණ ාව පුරා ජනයා සුවිණ ේෂී ඇල්මක්ත දක්තවන්ණන් එම කතා තුළ ගැබ්

වන කුතුහ ය මිශ්‍රිත රසවත් බව ණහේතුණවනි. ග්‍රීක මිතයා කතා අතර ණමඩූසාණේ කතාන්දරයට හිමි වන්ණන්

සුවිණ ේෂ ජනප්‍රියත්වයකි.සර්ප හිසණකසේ සහිත තමා ණදස බ න ඕනෑම අණයකු පාෂා බවට පත් කරන කුරිරු

යක්තෂණියක ණ ස ග්‍රීක පුරා කතාව ණමඩූසා වරිතය දැක්තණේ.නමුත් ණමඩූසාණේ සැබෑ ජීවන අන්දරය සිත්

කම්පා කිරීමට සමත් ණේදවාචකයකි.

ණමඩූසා යනු ග්‍රීක ණේව කතා සාහිතයය තුළ අපට හමුවන අර්ධ ණදවඟනකි.ඇතැම් පුරා කතා අනුව ඇය මිනිසේ

දුවකි.ණමඩූසා ‘ණ ෝකිසේ ‘නමැි ග්‍රීක මුහුදු ණදවි ණකණනකුට සහ’ සීණටෝ’ නැමැි මුහුදු ණේවතාවියකට දාව උපත

ැබීය.ඇයට සේණතණනෝ සහ යුණර්ල් නම් සණහෝදරියන් ණදණදණනකු ද විය.ණමාවුන් ිණදනා ‘ණගෝර්ගන් සණහෝදරියන්’

ණ ස ද හැදින්ණේ.

ණමඩුසා ඇයණේ මනසේකාන්ත වූ සුරූපී රූ සපුව කර ණකාට ණගන ජනයා අතර ණමන්ම ණදවියන් අතර ජනප්‍රිය

විය. ඇයට රන්වන් පැහැි අ ංකාර දිගු වර සක්ත ිබූ බව සදහන් ණේ.

ණකතරම් රූමත් වුවත් ණමඩූසා අවිහිංසක ගිගු වලින් යුත් සංවර තරුණියක විය.ඇය තුළ විවාහ වීණම්

අණේක්තෂාවක්ත ණනාිබූ බැවින් ඇිනා ණදවඟන පිළිබඳ මහත් භක්තතයාදරයක්ත දැක්තවූ ණමඩූසා ඇිනා ණදවඟනණේ

පූජකවරියක ණ ස ඇප කැප විය.

ණම් අතර මුහුදට අධිපි ණදවියන් වන ණපාසයිඩන් ණමඩූසාණේ රුවට රාගණයන් මත්ව ඇයව බා ගැනීමට උත්සාහ

දැරීය.නමුත් ණමඩූසා ඔහුණේ ඇරයුම් ප්‍රික්තණෂේප කළාය.ණකණසේ ණහෝ තමා ආ ාව මුදුන් පම වා ගැනීමට සිතූ

ණපාසයිඩන් දිනක්ත ඇිනාණේ ණදණවාණල්දී ණමඩූසාව දුෂ යට ක්තකර ප ා ගිණේය.තමා හදවින්ම ගරු කරන

සාමයට හා නීියට අධිපි ඇතීනා තමා ණවනුණවන් යුක්තිය ඉටු කරනු ඇතැයි සිතූ ණමඩූසා තමාට උපකාර කරන

ණමන් ඇිනාණගන් ඉල් ා සිටියාය.

නමුත් සිදු වූණේ ණමඩූසා ණනාසිතූ ණදයකි .ණමඩූසාණේ රූමත් බව සහ අ ංකාර වර ස ඇිනාණේ හිසණකසේ

ව ටත් වඩා අ ංකාර බවට පවසමින් ජනයා ණමඩූසාව දැක බ ා ගැනීමට පැමිණීම පිළිබඳ ඇිනා ණදවඟන

ණමඩූසා පිළිබද ඊර්ෂයාණවන් පසුවිය. ණමඩූසා තම ණේවා ය අපිරිසිදු ක බවද ණපෝසයිඩන්ණේ සිත දුෂ ය වීමට

බ පෑණේ ණමඩූසාණේ රූපය බවද පවසමින් ඇතීනා ඇයට අසේථ්‍ාන ණචෝදනා කළාය.එයට දඬුවමක්ත ණ ස

ණමඩූසාණේ හිසණකසේ සර්පයන් බවටද ,ඉණනන් පහළ ණකාටස සර්පයකුණේ රීරය ණ සටද විරූපි ණකරූ ඇතීනා

ඉන් ණනානැවතී ණමඩූසාණේඑ දෑසේ ණදස බැලුවණහාත් ඇය ණදස බ න ඕනෑම ණකණනකු ගල් බවට පත් වන

අයුරින් ඇයට ාප කළාය.ඇිනාණේ නින්දිත ඊර්ෂයාව නිසා අවසානණේ අවිහිංසක සුරූපි තරුණියක විරූපී

යක්තෂණියක බවට පරිවර්තනය විය.

ග්‍රීක මිථ්‍යා කතා තුළ ණමවැනි අසාධාර ක්‍රියාවන් බහු ණේ.අවසානණේ ණමඩූසා වරදක්ත ණනාමැිවම වින්දිතයා

බවට පත් විය.නමුත් ණමම කතාණේ සැබෑ යක්තෂණිය ණමඩූසාද? ඇතීනා ද? ණමඩූසා යක්තෂණියක ණනාවූ

යක්තෂණියකි.
සටහන- පියුමි ණනළුමිකා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sign up for our newsletter