24-05-18

විදෙස්ගත ජීවිතය

විදේශයන්හි ජීවත් වීම විවිධ සංස්කෘතීන්, භාෂා සහ ජීවන මාර්ග පිළිබඳ අද්විතීය ඉදිරිදර්ශනයක් ලබා දෙන ජීවිතය වෙනස් කරන අත්දැකීමක් විය හැකිය. නව පරිසරයකට අනුවර්තනය වීමේ අභියෝගවල සැරිසැරීමේ සිට නව අවස්ථා ගවේෂණය කිරීමේ උද්යෝගය වැලඳ ගැනීම දක්වා, විදේශයන්හි ජීවත්වීම ප්‍රතිලාභදායක මෙන්ම අභියෝගාත්මක විය හැකිය.

විදේශගත ජීවිතයේ එක් ප්‍රධාන අංගයක් වන්නේ නව සංස්කෘතියකට හැඩගැසීමයි. මෙයට නව සිරිත් විරිත්, සම්ප්‍රදායන් සහ සමාජ සම්මතයන් ඉගෙන ගැනීම මෙන්ම විවිධ ක්‍රමවලට අනුගත වීම ඇතුළත් විය හැකිය. ඔබ නව සංස්කෘතික භූ දර්ශනයක සංකීර්ණත්වයේ සැරිසැරීමේදී එය ස්වයං-සොයාගැනීමේ ආකර්ෂණීය ගමනක් විය හැකිය.

විදේශ ජීවිතය තුළ භාෂාවට ද සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය. ඔබ නව භාෂාවක් ඉගෙන ගත්තද හෝ ඔබේ භාෂාවට වඩා වෙනස් භාෂාවකින් දෛනික ජීවිතය සැරිසැරුවද, භාෂාව අන් අය සමඟ සම්බන්ධ වීමට සහ විවිධ දෘෂ්ටිකෝණ තේරුම් ගැනීමට ප්‍රබල මෙවලමක් විය හැකිය.

විදේශගත ජීවිතයේ තවත් වැදගත් අංගයක් වන්නේ සමාජයක් ගොඩනැගීමයි. මිතුරන් ඇති කර ගැනීම, ප්‍රදේශවාසීන් සමඟ සම්බන්ධ වීම සහ ආධාරක ජාල සොයා ගැනීම ඔබට නව රටක නිවසේ සිටින බව දැනීමට උපකාරී වේ. විවිධ පසුබිම්වල පුද්ගලයන් සමඟ සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීමෙන් ඔබේ සීමාවන් පුළුල් කර ලෝකය පිළිබඳ ඔබේ අවබෝධය ගැඹුරු කළ හැකිය.

විදේශගතව ජීවත් වීම උද්යෝගිමත් වික්‍රමාන්විතයක් විය හැකි අතර, එය තමන්ගේම අභියෝග මාලාවක් ද සමඟ පැමිණේ. ගෘහාශ්‍රිත භාවයේ සිට සංස්කෘතික වරදවා වටහාගැනීම් දක්වා, විදේශ රටක ජීවිතයේ උච්චාවචනයන් සැරිසැරීමට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව, ඉවසීම සහ විවෘත මනසක් අවශ්‍ය වේ.

සමස්තයක් වශයෙන්, විදේශයක ජීවත් වීම නව හැකියාවන් විවෘත කරන සහ ඔබේ සීමාවන් පුළුල් කරන පරිවර්තනීය අත්දැකීමක් විය හැකිය. එය ලෝකය පිළිබඳ ඔබේ ඉදිරිදර්ශනය හැඩගස්වන සහ ඔබ කිසිදා නොසිතූ ආකාරයෙන් ඔබේ ජීවිතය පොහොසත් කරන ස්වයං-සොයාගැනීමේ, වර්ධනයේ සහ ඉගෙනීමේ ගමනක් විය හැකිය.

අහිමි හිමිකරු

24-05-15

” නේත්‍ර මායා “

~ තීරණාත්මක පරාජයක නෙස්ෙලාගත් ආශිර්ොදය ~

ක්‍රිශාේත මනම්නේරිනේ නදෙන සිනමා සම්රාේිය

ලයිට් සිනමා ෆිල්මම්ස් සාඩම්බර ඉදිරිපත්ිරීමක්

ඉමහත් ජනාකර්ෂණයට පත්නෙමිේද නනාමද විචාරක පැසසුම් ෙලට ලක්නෙමිේද ෙර්ෂ 2022 දී නහලවුඩනේ

රිදී ිරය ෙර්ණෙත් නකරූ ” හිතුමනත් ජීවිනත් ” (The Wandering Life) සිනමාපටය අදයයක්ෂණය කරමිේ

නහලවුඩ් සිනමා ෙංශකතානේ අදියුරු භූමිකාෙට අත්නපාත් තැබීමට භාගයය ලත් ක්‍රිශාේත මනම්නේරි විසිේ

ිර රචනය කර අදයයක්ෂණය කරනු ලැබූ නදෙන සිනමාපටය ෙන ” නේත්‍ර මායම් ” නුදුනර්දීම දිෙයින පුරා

සිනමාශාලාෙේහි ිරගත ිරීමට අෙැසි සියළු කටයුතු ඉතා සාර්ථකෙ සිදුවීනගන යන බැේ නහලවුඩ් සිනමා

සිනමානලෝලීේ හට ඉතාමත්ම රනමෝදනයේ යුතුෙ දේො සිටීමට කැමැත්නතමු.

ෙර්ෂ 2010 දී Olivier Treiner විසිේ ිර රචනය සකස්නකාට අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද ” L’accordeur ” රංශ

නකටි චිත්‍රපටනේ මූලික කතා ෙස්තුෙ පමණක් උකහානගන ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා භාවිතාෙට සහ සංස්කෘියට

සරිලන අයුනර් නෙ ිර රචනයක් සකස්ිරීමට ෙෑයම්නකාට ිබීම නේක්ෂක හා විචාරක පැසසුමට ලක්විය යුතු

කරුණක් බෙ පැෙසීමට කැමැත්නතමු.

සිනමාපටනේ කතා සාරාාංශය සැකකවින් කෙකසේඉදිරිපත් කළ හැකිය. තීරණාත්මක තරඟයක් අසාර්ථකෙ

නිමිරීම නිසා දැඩි මානසික ෙයාකූලත්ෙයකට පත් වූ දක්ෂ නමේඩලිේ ොදකනයකු හට තෙදුරටත්

නමේඩලිේ ොදකනයකු නලසිේ සමාජයට මුහුණදීම සිදුකරනගන යාමට අපහසු බෙ අෙනබෝධ්‍ කරගේනා ඔහු

නෙනත් ආකාරයිේ සමාජනේ නපනී සිටීමට තීරණය කරයි. එම තීරණය ෙඩාත් රානයෝගික කරගැනීම සඳහා

ඔහු විසිේම අපූරු උපක්‍රමයක් භාවිතාකරන නමුදු එම උපක්‍රමය විසිේම ඔහු සිහිනනේෙත් නනාසිතූ නලසිේ

ඔහුනේ ජීවිතය නෙතට ඉතා භියකරු අත්දැකීම් රාශියක් එක්කරයි.

ඉඳුරාම රකාෂ කළනහාත් කෙෙ සිනමාපටය නහලවුඩ් සිනමා ෙංශකතාෙ තුළට සුලබව එකදු පහදු වූ වීරයා,

නපම්ෙිය හා දුෂ්ඨයා නක්ේරනකාටගත් තුේනකාේ නේමාේදරයකට තරෙක් නෙනස්වූ නැවුම් රස්තූතයක්

අේතර්ගත වූෙි.

ආලය, අනුකම්පාෙ, තණ්හාෙ, ඊර්ෂයාෙ, නකෝපය, විරහෙ, සාංඛාෙ, කාංසාෙ, සංතාපය, ත්‍රාසය, භීිය,

කුතුහලය, විනනෝදය ආදී වූ සකලවිධ්‍ මනු සංතානයේහි නනසර්ගිකෙ පහළෙේනා වූත් නිරේතරනයේ

නෙනසට බඳුේ ෙේනා වූත් අිශය සංකීර්ණ වූත් අිශය සියුම් වූත් මනනෝභාෙයේ මහත් සංයමයිේ යුතුෙ

රිදී ිරය මත රක්නශ්පනය ිරීමට රදාන හා අනු චරිතයේ නිරූපණය කරේනා වූ සියළු රංගන ශිල්මීේ විසිේ

පාේනා වූ සමර්ථභාෙය එය දෑසිේ විඳ මනසිේ ියොගැනීමට සමර්ථභාෙයක් ඇත්තා වූ සියළු

නේක්ෂකයේනේ සම්භාෙනාෙට බඳුේ විය යුතුයැයි තරනේ රකාශ ිරීමට කැමැත්නතමි.

රධ්‍ාන රංගන ධ්‍ායකත්ෙය

ධ්‍නුක ඩිල්මශාේ

නනත්මි නරානශල්ම

චුලක්ශි රනතුංග

ශාම් රනාේදු

කුමාර ිරිමාදුර

ප්‍රියංකර රත්නායක

ෙසේත නමාරනගාඩ

දමිත් න ාේනස්කා

දිලිනි ිරිමාේන

පාලිත සිල්මො

එකී යථාර්ථොදී වූත් අද්වවිතීය වූත් රංගන රිභාෙ පූර්ණ ෙශනයේ විදහාපෑමට මං සලසාදුේ කලා

අදයයක්ෂකෙරයා, කැෙරා අදයයක්ෂකෙරයා, සංස්කාරකෙරයා, ිර රචකයා හා අදියුරුෙරයා යන ප්‍රදාන

සංරචකයේකේ රශස්ථ කලාත්ෙක ඔේනැංවීම විසිේ සිනමාපටය රාමුගත ෙන ආකයානය තුළ ඉහත සඳහේ

කරන ලද මනනෝමූලික සංදර්භයේ සියල්මල ෙඩාත් නහාඳිේ නේක්ෂකයේ නෙතට සේනිනේදනය ිරීමට මහත්

රුකුලක් සපයා ඇි බැේ සිනමාපටය සමඟිේ ියුණු සබැඳියාෙක් සකසාගත් සිනමා සංනේදී කා හට වුෙද

ෙටහාගැේමට අපහසු නනාෙනු ඇත.

නහලවුඩ් සිනමානේ මධුර ගීත රචකයිේ, ගායක ගායිකාෙේ හා සංගීත නිර්මාපකයේ ිහිපනදනනකුනේම

නනාමඳ ධ්‍ායකත්ෙය සැපිරීම තුළිේ ේනර්ක්ෂක හදෙත් ෙසඟ කරෙමිේ පිනා යෑමට සමත් අිශය

චමත්කාරජනක රූපරාමු රැසිේ සමේවිත ගීත ත්‍රිත්ෙයක් සිනමාපටය තුළ විදයාමාන කරවීමට අදියුරුෙරයා

අමතකනකාට නැිවීම පිළිබඳෙ මානේ හෘදයාංගම තුි පිදීමට කැමැත්නතමි.

එබැවිේ ත්‍රාසනයේ හා කුතුහලනයේ සපිරි ස්මරණීය සිනමාත්මක අත්දැකීමක් එකදුපහදුනකාට ගැනීමට

අමතරෙ ජීෙන ගමනට ආකයානයේ ිහිපයිේම සැළියයුතු අර්ථ රතීත්ෙයක් සැපයිය හැි අපූරු

සිනමාපටයක් සිනමාශාලාෙක් තුළ නැරඹීම සඳහා ඔනේ ෙටිනා මුදල්ම හා කාලය නෙේ ිරීම නනාෙැදගත්

තීරණයක් නලස නනාසිතන බැේ හදෙතට එකඟෙ පැෙසීමට කැමැත්නතමි.

සිනමාපටනේ ිර රචක, අදයයක්ෂක හා නිෂ්පාදකෙරයා ෙන ක්‍රිශාේත මනම්නේරි මහතාටත් ිර පිටපත

යථාර්ථයක් කරලීමට ඇප කැප වූ සියළු රාසාංගික සහ තාක්ෂණික ශිල්මීේ හට නමම සිනමාපටය නහලවුඩ්

සිනමානලෝලීේනේ හෘද ස්පර්ශනයහි නකානක නහෝ තැේපත් කරලීමට සමර්ථ නේොයි මුළු හදිේම

සුභාසිංශණය කරන අතර හැි ඉක්මනිේ තෙත් විශිෂ්ට නිර්මාණයක් සමඟිේ නැෙතත් නහලවුඩනේ කරළියට

ඒමට අෙැසි සියළු නහ්තු සම්පත් සැපනේොයි එක හිිේ පතේනනමි.

අවසන් වදන…

ජීවිතය තුළ මුණගැනහන පුද්වගලයේ, ඔවුන් ඇසුරින් කපළගැසේකවන සිදුවීම් ආදිය තුළින් එහි දිශානුගත වීෙ

අපකේ නිදහසේකැෙැත්ත (free willingness) ෙතෙ සිදුවන්නක්ද…? එකසේත් නැතිනම් එය හුදු අහඹුතාෙය

පදනම්නකාටනගන සිදුෙේනක්ද…? එකසේත් කනාෙැතිනම් එය කිසිවකුකේ කහෝ කිසිවකකේ කෙකහයවීෙක්ද…?

එකසේත් නැත්නම් තුන් ඈඳුතු සකෙෝධානයක්ද…?

විග්‍රහ ලත්කතෝ පිළිතුරු සපයත්වා…

සැලසුෙ | හිරාන් ගෙකේ

24-05-13

එංගලන්තයේ හැමෝම කතාවෙන මොකද්ද මේ රග්බි මේනියාව

හැමෝම අතරෙ කතාවෙන රග්බි තරගාවලිය සහ ස්ථාවරයක් අඩිතාලමක් සමග ආරම්භ කරපු මේ වැඩේ ගැන අපි පොඩ්ඩක් දැනගමු

එංගලන්තයේ රග්බි තරඟාවලියේ ආරම්භය මොකක්ද? (පාසල් ශ්‍රීලංකා රග්බි)

වසර 2000 සිට අවුරුදු 24ක කාලයක් මෙම තරගාවලියේ රැදීසිටිනවා. මෙය Sri Lankan Air Sponsor කරලා මිට වසර කිහිපයකට උඩදී පැවතුනා. එමෙන්ම පෞද්ගලික මුදල් වලින් 2009 සහ 2010 වසර වල මෙම තරඟාවලිය පැවැත්වුවා.

මෙම වසරේ වෙනස් වීමට හේතුව කුමක්ද?

අවුරුදු ගණන් මෙම තරඟාවලිය කරත් ගොඩක් පාසල් වලින් ආයාචනයෙන් ඉල්ලා සිටියා මෙම තරඟාවලිය නිත්‍යානුකුලව පවත්වන්න කියලා. එමනිසා පෞද්ගලිකව ආයාචනය කළා විවෘත වූ කමිටුවක් සහ වාර්ෂිකමහා සභා රැස්වීමක් තියන්න කියලා. එයට ප්‍රතිචාරයක් නොමැති නිසා විවෘතව සියලුම පාසල් තීරණය කළා වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමක් පවත්වන්න. ඒ වගේම අපි මෙය ලියාපදිංචි කළා එක්සත් රාජධානිය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ SLRFU එකෙන් අපට අනුමැතිය ලැබුනා. ඒ වගේම නිල බැංකු ගිණුමක් අපි විවෘත කළා.

ඒ වගේම සියලුම පාසල් වල කැමැත්ත අනුව නව කමිටුවක් පත් වුණා. ගොඩක් සතුටුයි පළමු වරට අපි කණ්ඩායම් 21 සහ කාන්තා කණ්ඩායම් 5ක් තරඟ වදිනවා. එම නිසා සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මෙම තරඟාවලිය තුල වැඩිම කාලයක් රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයෙකු විදියට 2024 ජුනිමස 2 පවත්වනු ලබන නිත්‍යානුකුල රග්බි තරඟාවලියට සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා කරමි.

24-05-07

එංගලන්තයේ මේ Summer එකට රිදෙන්න දෙන Punch එක

SUMMER PUNCH 2024

සහස්ශ්‍රා හැදුන හැටි, ආරම්භය

 Dushi, Buddhi, Dinendra , Mahesh  කියන යාලුවෝ හතර දෙනෙක් එකතුවෙලා වෙනස් දෙයක් , අලුත් දෙයක් කරන්න  දරපු උත්සාහයයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමා සහශ්‍රා හැදෙන්න අඩි තාලම වැටෙන්නෙ.

Concept එක

එකම ආරෙකට යන events වලින් වෙනස් වෙලා වෙනස්ම දෙයක් කරන්න දරපු උත්සාහයක් .

uk වල ඉන්න ලංකාවේ අයට මිස් වෙච්ච , මිස් වෙන ලංකාවේ musical show concept එක british music concept එකත් එක්ක එකතු  කරලා කරන වැඩක්.

අනික් ඉවෙන්ට්ස් වලට වඩා වෙනස් වෙන්නෙ කොහොමද

මේක තමා Uk ඉන්න  ශ්‍රී ලාංකික යන් අතර වෙන first standing live in concert  එක .

Standing concert එකක් කිරීමේ පලවෙනි අභිප්‍රාය වන්නේ එන්ගලන්තයේ තාලෙට අපේ ආරෙට පොලවට දැනෙන්න නටලා කාලා බීලා විනෝද වෙලා , කාර්‍යබහුල ජීවිතයෙන් පැය කිහිපයකට අත්මිදිලා අපේම ශ්‍ර්‍රී ලාංකික යන් එක්ක නටලා විනෝද වෙන්න හොද තැනක් හදන එක.

ඒවගේම මේක තමා UK  වල වෙන  ප්‍රථම  ශ්‍රී ලාංකික concert එක ,අති දැවැන්ත  sounds and lightning rig එකක් එක්ක huge LED Panels and sound arrey system එකක් එක්ක පැය පහක් පුරාවට එක දිගටම නටන්න පුළුවන් වෙන.

මෙතනදී අපි වැයවෙන මුදලට වඩා තැනක් දුන්නේ quality එකට.

මෙ අංශයේ සියලුම කටයුතු වලට Buddhi  ගෙන් සිදුවෙන්නෙ විශාල කාර්‍ය භාරයක්. 

කලින් event කරලා තියෙන පලපුරුද්දත් ,  lightning , sounds ගැන බොහෝ කාලයක් event සම්බන්ධ ආයතනයක වැඩකර ලබා ගත් දැනුමත්, හොදම product providers ලා එක්ක තිබෙන සමීප සම්බන්දතාවයනුත් මෙයට වඩාත් ම උපකාරි උනා.

අවුරුද්දේ තුන්සිය හැට පස් දවසෙම ලමයින් වෙනුවෙන් , නැත්තම අපේ targets හබා යාමේ වෙනුවෙන් , ජීවින අරගලය ගෙන යෑම වෙනුවෙන් වෙන් උන අපේ ලෝකේ පැය පහකට හයකට  අපි ආසා දෙයක් කරන්න වැඩිහිටියන් විදිහට එකට එකතු වෙලා විනෝද වෙන්න පුළුවන් තැනක් හදන්න උත්සාහයක් ගත්ත එක තමා මේකේ  concept එක.

කිසිම තාරාතිරමක් උස් මිටි කමකින් තොරව , dress code එකක් නැතිව. එකට එකා වගේ ලාංකිය කියන හැගීම විතරක් පෙරටු කර ගෙන , තමන්ට කැමති සැහැල්ලු , weather  එකට ගැලපෙන ඇදුමකින් ඇවිත් හිතේ හැටියට enjoy කරන්න පුළුවන් තැනක් .

කුඩා දරුවන් ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ  british events  පවා miss වෙනවා.

ඒකට හේතුව ,මේ වගේ  events වලට අවුරුදු 14න් පහල දරුවන් සහබාගී කරගන්න බැරි වීම .

ඒනිසා අපි ඒකටත් විසදුමක් හෙව්වා.

මේකතමා පලවෙනි වරට අවුරුදු 5ත් -14ත් අතර ළමයි ඉන්න  දෙමව්පියන්ට , 

   වගකිව යුතු වැඩිහිටියෙක් හෝ, දෙමාපියන් දෙදෙනාට මාරුවෙන් මාරුවට හෝ තම දරුවන් පහසුවෙන් බලා ගන්න පහසුකම් ලබාදෙන secured lounge එකක් free of charge දෙන එකම event එක.

මේ පහසුකම ලබා දෙන්න යනකොට අපිට ටිකට්ස් ගන්න උත්සාහ කරපු ගොඩාක් අය කියපු දෙයක් තමා අපිට බබාලා බලා ගන්න paid service එකක් දෙන්න බැරිද කියලා.

අපි ඒකටත් solution එකක් ගෙනාවා.

තමන්ගෙම කියලා බබාලා බලාගන්න කෙනෙක් එදාට ගේන්න බැරි කෙනෙකුට අපි creche පහසුකම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා.

පවුම් 40 ක් වගේ සුලු මුදලක් වියදම් කරලා පැය 6 ක කාලයක් ඔයාලට තමන්ගෙම ගේ අවුරුදු 5ත් -14ත් අතර දරුවන් 

certified childminder කෙනෙක් ලග තියලා concert venue එක ඇතුලට ගිහින් enjoy කරන්න පුළුවන් .

ඒ වගේම මේ තමා ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික concert එක Tickets Master  කියන  Uk වල තියෙන number one ticketing platform එකේ tickets විකිනෙන

මේ platform එකෙ තමා world famouse artist lage Events වල tickets විකුනන්නේ.

අපි හිතනවා අපේ දක්ශ ආර්ටිස්ට්ලාට අපි දෙන value එක මෙතනින්ම් පෙන්නුම් කරනවා කියලා.

ඊට අමතරව මේ Concert  එක තමා British Media වල ප්‍රචාරය වෙන, british arena එකක newsletter එකකට ඇතුලත් උන ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික  event එක. 

Venue එක special වෙන්නෙ ඇයි

අපි මේ venue එක තෝරගන්න පලවෙනි හේතුව උනේ uk පුරා විසිරිලා ඉන්න සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එකම තැනකට පහසුවෙන් ඉක්මනින් එන්න පුළුවන් වීම .

හොදට අත දිගැරලා නටන්න පුලුවන් ඉඩ කඩ තියෙන තැනක් වීම.

2000 කට අධික වාහන ප්‍රමාණයක් පහසුවෙන් ගාල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව.

train එකේ එන කෙනෙක්ට හරිම පහසුවෙන් venu එකටම වෙන්වුනු train station එකක් තිබීම.

ඒවගේම අපේ ලාංකික ආර්ටිස්ට්ලාට value එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහේ world famouse ආර්ටිස්ට්ලා sold out  event කරන තැනක් තමා මේ venue එක.

venue එක සමග cordinating වලදී සහ අනිකුත් සියලුම ලියකියවිලි කටයුතු වලදී  සහ marketing වැඩ වලදී Dinendra සිදුකරන්නෙ විශාල කාර්‍යබාරයක් ඒකට එයාගේ තියෙන Marketing , organising , management experience එක හරිම වැදගත් උනා.

ආටිස්ට්ලා ව / බෑන්ඩ් එක තෝරගත්තෙ කොහොමද / special එකක් තියෙනවද 

අපි ආර්ටිස්ට්ලා බෑන්ඩ් එක තෝරගන්න කලින් හොද research එකක් කලා. uk වටේම ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගෙන් අපි අදහස් ගත්තා.ඒක අපිට ගොඩාක්ම ලේසි උනා මහේශ් නිසා. එයා මුලු Uk පුරාවට තියෙන events වලට සහභාගි වෙන කෙනෙක් හැටියට, විවිද ගනයේ events ගොඩාක් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ලංකාවේ වගේම UK වල organise කරපු කෙනෙක් හැටියත්, Uk ඉන්න ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකික යන් සමග ඔහුගේ තියෙන ව්‍යාපාරික සම්බන්දතාවය නිසා

අපිට ඒක කරන්න ලේසි උනා .

ඒවගේම අපේ event එකේ marketing plan එක හදන්නත් ඒක රට වටේම ප්‍රචාරය කරන්නත් මහේශ් ලොකු කාර්‍යබාරයක් කරනවා.

මේ research එකෙන් පස්සේ අපි ලංකාවේ දැන් trending ම සහ දක්ශතම bands, artists ලා ගැන හොයන්න ගත්තා.

අපේ concept එක උනේ පුළුවන් තරම් මිනිස්සු ඉල්ලන , Uk වලට කලින් ආවේ නැති කියන  කරුනු දෙකම යටතේ ගැලපෙනම කන්ඩායමක් හොයා ගන්න එක.

ඒක අපිට ලොකු අභියෝගයක් උනා.

ඒත් අද වෙනකොට අපි select කරපු කන්ඩායම හරියටම හරි කියලා අපිට හිතෙනවා අපිට event එකට කලින්ම ලැබෙන ප්‍රතිචාර එක්ක.

අපේ ඉවෙන්ට් එකට එන ආර්ටිස්ට්ලා තමයි 

ශිහාන් මිහිරන්ග,වස්ති,උමාරා සිංහවන්ශ සහ one and only Infinity Band එක.

Infinity Band එක කියන්නෙ ලංකාවේ දැනට තියෙන no 1 younge energetic band එක කිව්වොත් හරියටම හරි.

එයාලා UK වලට එන පලවෙනි වතාව මේ.

මුලු ප්‍රෙක්ෂ පිරසම ඇද බැදගෙන , ඔවුන්ටම ආවේණික වූ විහිලු වලින් සිනා සාගරයක් මවන්න වගේම, හොද stage vibe  එකක් තියෙන ලංකාවේ ඉන්න අති දක්ශ duo එකක් තමා වස්ති- , අනුශ්ක සහ දුලජ් කියන්නෙ.

එයාලාත් අපිත් එක්ක මේ වැඩේට එකතු වෙනවා..

ශිහන් මිහිරන්ග කියන්නෙ යොව්වනයේ සිහින කුමරා, මොහුහේ ආදරණීය ප්‍රෙක්ෂකයන්ගේ ඉල්ලීමට නැවත් වරක් ඔහු අපි සමග සම්බන්ධ වෙනවා .ඔහුගේත් ප්‍රථම ,UK වල වෙන Live in Concert  එක තමා මේ.

live in concert එකක් කොහොමත්ම සම්පූර්ණ කරන්න බෑ හොද  energetic , female voice එකක් නැතිව.

එහෙම international  level standard එකක් පවත්වා ගෙන යන අපිට ඉන්න දක්ශම female artists කෙනෙක් තමා උමාරා සිංහවන්ශ  කියන්නෙ , උමාරාත් එක්ක අපේ Summer Punch  එක තවත් වර්ණවත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා.

ආර්ටිස්ට්ලා එක්ක මේ කටයුතු සම්බන්දීකරනය  කරන්න වැඩි උරයක් දෙන්නේ Dushi. ඒකට එයාගේ තිබුන  ශ්‍රී  ලාංකිය මාධ්‍ය ස්තාන වල සේවය කර ලබා ගත් දෑනුම, සම්බධීකරන හැකියාව සහ ශ්‍රී ලාකීය මාධ්‍ය සමග ඇති සබඳතා ලොකු උදව්වක් උනා.

ඒ වගේම සංගීත් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුලු wayo Band එකත් , අතුල අධිකාරි මහතාත්  මුල ඉදන් අපිට දූන්න සහයෝගය අපි හරිම ආදරණීයව මතක් කරනවා.

සහස්ශ්‍රා ටීම් එක ගැන 

සහස්ශ්‍රා team එක කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉදලා දන්න යාලුවෝ දෙන්නෙක් එයාලගෙ ආදරණීය සැමියන් දෙදෙනා සමග එකතු වෙලා වෙනස් දෙයක් කරන්න හදන team එකක්.

ඒකෙදි අපේ team එකේ  හතර දෙනා වෙනස්ම පරාසයන් හතරකින් පුලුල්ව ලද දැනුම එක තැනකට කැටි කරලා ඇරන් ,පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ඔයාලා ටිකට්පතට වෙන් කරන මුදලට, ඔයාලා වෙන් කරන කාලයට උපරිම සාධාරණයක් කරන්න වගේම උපරිම වින්දනයක් ලබාදෙන්නත් , මතකයේ හැමදාමත් රැදෙන ලස්සන event කරන්න තමා plan එක.

හැමෝමට එන්න 

Uk වල ඉන්න සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අපි ආරාධනා කරනවා , එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, 

ආයෙත් කියනවා, කිසිම තරාතිරමකින් තොරව එකාවගෙ එකට විනෝද වෙන්න , කැමති ඇදුමකින් සැරසිලා  ජුනි 8 වෙනිදාට Coventry Building Society Arena එකට හවස 4.00 ට එකතුවෙමු..

24-05-06

බඹරකිරිඇල්ල / Solo

මෙි තමයි මගේ ජිවිතේ පළවෙනි වතාවට හෙල්ලෙන පාළමකට ගොඩවු දවස….රිවස්ටන් තනිව ගිහින් එන ගමනේ තවත් එක සොදුරු ගමනාන්තයක් තමයි බඹරකිරිඇල්ල…

දකින්න ආසාවක් වගේම අසා ඇති දේවල් නිසා හිතට චකිතයක් ඇතිවු දිය ඇල්ලක්…

කොහොම හරි මට එ සුන්දර දිය කොමලියගෙත් සුන්දරත්වය දකින්න හැකියාව ලැබුණා.. 

බඹරකිරිඇල්ල පිහිටා තිබෙන්නේ රත්තොට සිට 6kmක් දුරින්, රිවස්ටන් යන පාරේ.. මාර්ගය අද්දරම නිසා පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි සුන්දර දිය ඇල්ලක්..

ප්‍රධාන පාරේ සිට 200mක පමණ කෙටි ගමණකින් ඇල්ලට යන්න පුළුවන්.. කොටස් තුනකින් සමන්විත මෙි ඇල්ලේ සුන්දරත්වය වඩාත්ම වැඩි වර්ෂාව ඇති කාලයට…. මෙි ඇල්ලේ සුසුන්දරත්වය වැඩි වන්නේ දෙවනි ඇල්ල හරහා වැටි ඇති හෙල්ලෙන ලී පාළම නිසා.. 

වර්ෂාව වැඩි කාලෙට මෙි දිය කොමලිය නමි බොහොම ප්‍රචණ්ඬ බවයි මට දැනගන්න ලැබුණේ.. එ කාලෙට දිය ඇල්ලේ දෙවනි ඇල්ලෙන් කඩා හැලෙන දිය දහරාවෙි ජල බිදිති ඇල්ල හරහා ඇති පැද්දෙන පාළම තෙක් වි⁣හිදෙන බවයි එ අසල කඩයේ නැන්දා මට පැවසුවෙි.. 

කෙසේ වෙතත් මෙි ඇල්ලට බඹරකිරිඇල්ල ලෙස නම පටබැදුනු ආකාරය නමි කිසිවෙක් දන්නේ නෑ.. නමුත් ඔවුන් නමි පවසන්නේ වර්ෂව වැඩි කාලයට ඇල්ලේ දිය දහර විසිරි යන ආකාර නිසා බඹරු ඇවිස්සි ඇති සේ දිස් වෙන නිසාම එ නම යෙදෙන්නට ඇති බවයි…

එ වගේම තමයි රත්තොට , වෙිරගම ගමි වලට පානිය ජලය සපයන්නේ මෙි බඹරකිරිඇල්ලෙන්…

චිනයේ ආධාර යටතේ එරටෙන් පැමිණ දික්කුඹුර ප්‍රදේශයේ විශාල ටැංකි දෙකකට ඇල්ලේ ජලය රැගෙන යනවා… එ ජලය තමයි එ අවට ප්‍රදේශ වල පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරන්නේ…. සුදු ගඟ පොශනය කරන තවත් දිය දහාරවක් ලෙස බඹරකිරිඇල්ල සියළු අවශ්‍යතා සපුරා දෙමින් ගලා බසිනවා නිහඬව කිසිත් නොදන්නා ආකාරයට…

මං එහෙම පැවසුවෙි ඇල්ල කොයිතරමි සුන්දර උවත් ඇල්ල ගැන ඇති කතා නමි සුන්දර නැති නිසා..

මෙි වතුර තටාක තුනම ගැඹුරින් වැඩියි.. එ නිසා එහි බැස දිය නෑම මෙි වන විට තහනමි වගේම ඇල්ල අසල මත්පැන් පානයත් තහනමි.. දැනටමත් මිනිස් ජිවිත පනහකට වඩා බිලි අරන් ඇති බවයි ගමිමු කීපදෙනෙක්ම මා හට පැවසුවෙි.. එ හැම ජිවිතයක්ම අරගෙන මෙි ඇල්ල එ කිසිම දෙයක් නොදන්නා ගාණට සුන්දරව ගලා බහිනවා…

කාලෙකට ඉහතදි මෙහි දිය නෑමට දුන්නත් දැන් නමි කිසිවෙක්ට මෙි තටාක තුලට බසින්න ඉඩ දෙන්නේ නෑ.. එ පෙරට වඩා දැන් මෙහි අනතුරුදායක බව වැඩි නිසා.. 

එයට හෙතුව  2012 වර්ෂයේ නිකොලොය වත්තේ මහා නාය යෑම… එ නායයෑමෙි ප්‍රතිපලයෙන් මෙි ඇල්ලේ තටාක තරමක් ගොඩවෙලා ගසාගෙන පැමිණි ගල් වලින්, එ ගල් වලින් තටාක ගොඩවිම නිසා අවදානමි වැඩියි.. යමි අයෙක් දියට බැස දිය නැමට උත්සාහ කලොත් යමි විදිහකින් ගැඹුරු තටාක ඇතුලේ ඇති ගල්පර තුල හිරවිමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි බවයි පැවසුවෙි.. එ නිසාම කිසිවෙකුට එහි දිය නෑමට නමි අවසරයක් නෑ…

නායයෑමෙන් පහලට ගසාගෙන පැමිණි විසාල ගලක් දෙවන දිය ඇල්ලේ වතුර තටාකය මත අදටත් දැකගත හැකියි… මට නමි මෙි ඇල්ලේ සුන්දරත්වයට වඩා දැණුනේ අමුතු ගුප්ත බවක්.. සමහරවිට එ ජිවිත ගණනක් මෙි ස්ථානයේ අහිමිවි ගිය නිසාම වෙන්න ඇති…. එ නිසාම මම බොහො වෙිලාවක් නමි එහි රැදුණේ නෑ,

ඉතිං බඹරකිරිඇල්ල සොයා තනිව මම ගිය ගමනේ බොහො දේවල් අසා දැනගත්තා… වැඩිපුරම 2012 ඇතිවු නායයෑම් විස්තර…

රිවස්ටන් යන ඔයාලත් මෙි දිය ඇල්ල බලන්න යන්න අමතක කරන්න එපා.. එ වගේම කිසිම විටකත් දිය ඇල්ලට බැස දිය නෑමට නොයා ඉන්න වගබලා ගන්න… දිය ගැඹුරුයි ගල් ලිස්සන සුලුයි.. ඔබෙි පුංචි අතපසුවිමක් ඇති ජිවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න….යන්න එ සුන්දර දිය කොමලිය දැකබලාගෙන පරිස්සමෙන් නැවත එන්න….

නිසංසලා රණසිංහ

24-05-05

සැබෑ සතුට සොයා ..

සතුට පැහැදිලිවම තෝරා ගැනීමක් මට අනුව නම්. එහෙම කියන්න පෞද්ගලික අත්දැකීම් වගේම එදිනෙදා ඇස ගැටුණු, කන වැකුණු යම් යම් සිදුවීමුත් හේතු කාරණා වෙනවා.

සතුට මිලදී ගතයුතු දෙයක්ම නෙමෙයි නේද? ඇත්තටම හිතලා බැලුවොත්?? අපි යම් යම් දේවල් මිලදීගෙනත් සතුටු වෙනවා තමයි. ඇත්ත. එතනින් ටිකක් එහාට ගිහින් බැලුවොත්?? 

නිදාගන්න ඇඳට අලුත් ඇතිරිලි, කොට්ට උර ටික දමලා ලස්සනට පිළිසකර කරලා ලබන සතුට,කටට රසට කෑම ටිකක් හදලා ආදරණීයයන්ට ඒක පිළිගන්වලා ලබන සතුට, ලස්සන කුරුල්ලෙක්, ගහක්, කොලක් දැකලා ලබන සතුට, ගීතයකින්, පින්තාරුවකින්, ඩිජිටල් සිත්තමකින් ලබන සතුට, කරදර, ප්‍රශ්න එක දෙක එක්ක උනත් තවත් කෙනෙක්ගේ සතුටට හේතුවක් වීමේ සතුට, තාමත් මම ජීවත් වෙනවා කියන සතුට….

ඇත්තටම හිතලා බැලුවොත් කිසියම් රෝගයකින් පෙළෙන කෙනෙකුට උනත් මේ කියන විදියට සතුටින් ඉන්න හේතුවක් හොයා ගන්න පුලුවන් නේද?  අඩුම තරමේ මේ දුක අදක හෙටක ඉවරයක් වෙයි කියලා හරි?

කියන තරම් නම් ලේසි නෑ. ඇත්ත. මේ මොහොතේ ජීවත් වෙලා ඊළඟ මොහොතට යමු. ගෙනියන්න උවමනා නෑ මුකුත්. එහෙම ගෙනියන්නත් බෑනෙ. පැහැදිලි හෝ අපහැදිලි හිත තමයි මට දැනෙන විදියට නම්, මාව පාලනය කරන්නේ. ඉතින් ඒ සිතිවිලි තුළින් සතුටක පණිවිඩය , සංවේදනය,  මගේ පංචස්කන්ධයට මොළය හරහා සංඥා මගින් ලබා දීමට වග බලාගත යුත්තේ මමමයි කියලයි දැනෙන්නේ. 

කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුලුවන්, වේගයෙන් වැඩිවන වියදම් වලට අමාරුවෙන් ගලපගන්න හදන ආදායමක්, ගෙවා නිමකල යුතු ණය බරක්, දරුවන්, දෙමව්පියන්, සහෝදරයන් වෙනුවෙන් ඉටුකල යුතු යුතුකම් ගොන්නක් හමුවේ හැම මොහොතකම සතුටින් ඉන්න එක ඇත්තටම කරන්න පුලුවන්ද කියලා.. ඒක තීරණය වෙන්නේ තමන් ඒ දේවල් වලට මොනතරම් අවංකව, පෙර සූදානමක් ඇතිව සහ ආදරණීයව මුහුණ දෙන්නට සූදානම්ද යන කාරණාවන් මත නොවේද? අභියෝග අපි හැමෝටම තියනවා, අඩු වැඩි වශයෙන්. සතුටින් ඒ දේවල් බාර ගමු. සාර්ථක වෙමු.  

එහෙම බැලුවහම ගත වෙන හැම තත්පරයකම සතුටට හේතුවක් හොයා ගන්න පුලුවන් නේද? අනවශ්‍ය බන්ධන වලින් ඈත් උන, නිවැරැදි තෝරා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ.. බාහිර පරිසරය මගේ පාලනයෙන් එහාට ගිය දෙයක් තමයි. ඒත් මගේ හිත මට නතු කරගන්න පුලුවන් නම්, සතුටේ අංකුර මම හොඳින් හඳුනා ගන්නේ නම්, මට දැන් විඳින්න තියෙන සතුටෙත්, හෙට දවසේ මගේ සිනහවෙත් තීරකයා වෙන්නේ මමම තමයි. 

සතුටින් ඉමු

දිමුතු සේනාදි

බඹර වසන්තේ

බඹර වසන්තේ

යතසෝමා (1997), Blendings (1997), අනුරාගතේ අනන්තය (2000), සඳ යහනට

(2000), කළු සුදු මල් (2000), එක මලක තෙති (2006), අපි මැතරන්තන නෑ

(2014), ශ්‍රී වික්‍රම (2023) ගිණි සිළු (උසාවි නිතයෝගයක් නිසාතවන් ප්‍රදර්ශනය

වාරණය වුණි) ආදී ජනාකර්ෂණීය තමන්ම විචාරක සම්භාවනාවට ොත්‍ර වූ

සිනමාපටයන් රාශියක් ශ්‍රී ලාාංතක්ය සිනමා වංශකතාවට ධායාද කරනු ලැබූ

ප්‍රවීණ තිරපිටෙේ රචකතයකු අදයයක්ෂකවරතයකු තමන්ම නිෂ්පාදකවරයයකුද

වන තමාහාන් නියාස්මහතා විසින් අදයයක්ෂණය කරනු ලැබූ නවතම

සිනමාපටය වන්තන් ” බඹර වසන්තේ ” සිනමාපටයයි.

වයයෝවෘද්ධ ධනවේ තේ වතු හිමිකරුවකු වූ ක්ිෆර්ඩ් නැමැත්තාතේ රූමේ

දියණිය වන ඉෂාරාව මැර කන්ඩායමක් විසින් පැහැරගැනීතේ සිද්ධියකින්

සිනමාපටතේ ධාවනය ඇරතඹන අතර ඇය යක්න්රයකාටගත් සිද්ීන් සහ ඒවාතේ

නිර්ඩිත පුද්ගලයන් ඇසුරුයකාටයගන සිනමාෙටය ඉදිරියට ධාවනය තේ.

හුස්මකින් ඇරඹී හුස්මකින් නිමවන යකටිකාලීන මිනිස් ජීවිතය තුළ තෘෂ්ණාව

නැතයහාත් ආසක්ත භාවය නැමැති පාරයභෞතික යයදවුයම් කාර්‍යභාරය සිනමා

පටය තුළින් මැනවින් විග්‍රහ කිරීමට තිර පිටපත් රචකයා සහ සිනමාකරුවා සමර්ථ

වී ඇති බැව් එය අවදානයයන් නරඹා යටියපළ කියවාගන්නා කා හට වුවද

ප්‍රතයක්ෂ වනවා යනාඅනුමානය.

සිනමාපටයේ ප්‍රදාන රංගන ශිල්පීන් විසින් මිනිස් චිත්ත සංතානය තුළ

නිරන්තරයයන් හටගන්නා වූ අතිශය සියුම් සංකීර්ණ භාවාත්මික ප්‍රකාශනයන්

වඩාත් තාත්වික අයුරින් යගනහැර පෑම සිනමාපටය රාමුගත වන ආකයානය තුළ

ඉහත සඳහන් කරන ලද යටියපළ වඩාත් යහාඳින් සන්නියව්දනය කිරීමට මහත්

රුකුලක් වී ඇති බැව් පැහැදිලිව යපනීයයි.

මීට අමතරව සිනමාපටයේ අතියර්ඛ රංගන ශිල්පීන් විසින්ද චිත්‍රපටය තුළ ඉදිරිපත්

කරන්නා වූ යථාර්ථවාී රංගනය ප්‍රදාන භූමිකාවන් ඉදිරිපත් කරන්නා වූ රංගන

ශිල්පීන්යේ භාවාත්මික ප්‍රකාශනය සමඟින් මැනවින් අතිච්චාදනය වී ඇති බවද

සිතිය හැක.

රංගන ධායකත්වය

චන්න තෙතර්ඩරා

ගතේෂා තෙතර්ඩරා

ජගේ ගලප්ෙේති

චංචලා වර්ණසූරිය

බුද්ධික ජයරත්න

තනාෂා හතරසිාංහ

නන්දන යහට්ටටිආරච්චි

තටඩී විදයාලංකාර

අරුණ රූෙසිාංහ

චරක තුෂිර

කුමාර තිලකරේන

සුනිල් තහ්රේ

ජීවක සේෙේ

දිල්කි ියනතේ

නිලුපුල් තනේතිකුමාර

අජන්ත පුෂ්පකුමාර

තරක්ස්තකාඩිප්පිි

උොි කීර්ඩතිතස්න

කැමරාකරණය,

කලා අදයයක්ෂණය, අංගරචනය හා සංස්කරණය යන සිනමාපටයක ප්‍රාදාන සංර

චකයන් අතර පවත්නා මනා පෑහීම යේක්ෂක මන තුළ

උද්යව්ගකාරී එල්පබගැනීමක් හටගැන්වීමට සමත්වන බැව් යනාවළහා කිවයුතුය.

සිනමාපටය තුළ අන්තර්ගත ගීතයන් හා එහි මුල සිට අවසානය වන

යතක් දාවනය වන මියුරු භාවාත්මික පසුබිම් සංගීතයත් සිනමාපටතේ කථා

යත්මාව සමඟින් අපූර්ව යලස ඒකාත්මික වීම යේක්ෂකයා හා සිනමාපටය

අතයර් හටගන්නා සියුම් සන්නියව්දනය වඩාත් ත්‍රීව කරන බව ප්‍රකාශ කිරීමට

කැමැත්යතමි.

ගීතරචකයන් සහ සාංගීත අදයයක්ෂකවරයා අතර ඇති අයනයෝනය අවයබෝධය

හා සුසංයයෝගය උක්ත කාරණාවට මං සැලසූ

බව සිනමාපටය අවදානයයන් රසවින්දනය කරන්නා වූ කා හට වුවද

යහාඳින් අවතබෝධවන්නට ඇති බව යනාඅනුමානය.

නිෂ්පාදන ධූරාවලිය

නිෂ්පාදනය | ටී. ටී. නත්ෂ්

අදයක්ෂණය | තමාහන් නියාස්

කතාව, තදබස්සහ තිර රචනය | ජගේ ගලප්පත්ති

කැමරා අදයයක්ෂණය | තක්. ඩී. දයානන්ද

සහය කැමරාකරණය | හර්ඩෂණ කරුණාතිලක

අතිතර්ඩඛ කැමරාකරණය | යාො විතේබණ්ඩාර

සංගීත අදයයක්ෂණය | නීල් වර්ණකුලසූරිය

බඹර වසන්තේ ගීතතේ සාංගීත අදයයක්ෂණය | ෆර්ඩහාන් ශාන්

ගීත රචනය සහ කලා අධයක්ෂණය | මල්ලවතගදර සුනිල් ආනන්ද

සහය කලා අදයයක්ෂණය | නීල් රවින්ර, ප්‍රීප් ලාංකා, ප්‍රතබෝධ යස්නාරත්න සහ.

ධනංජය අලහතකෝන්

අංග රචනය | ගයනි සතරසිාංහ

සහය අාංග රචනය | සජිේ මධුරාංග

වර්ණ සංයයෝජනය | ආනන්ද බන්ඩාර

සංස්කරණය | අනුර බන්ඩාර

ශබ්ද සාංකලනය සහ තදබස්ෙටිගතකිරීම | සුසන්ත ධර්ඩමප්‍රිය

5.1 ශබ්ද සාංකලනය | සාංගීතා

නිෂ්පාදන කලමනාකරණය | මිේ ප්‍රසන්ත සහ ලිේ ගලප්පත්ති

සහය අධයක්ෂණය | සුතනේ රසාාංග

සටන් අදයයක්ෂණය | තටඩී විදයාලංකාර

නර්ඩතන අදයයක්ෂණය | ශා තෙතර්ඩරා

විතශ්ෂ දෘශය ප්‍රතයෝග | වික්‍රම දීගල්ල

මාදයය සම්බන්ීකරණය | ඇන්ටන් තේ. ෆර්නෑන්ු

ගීත ගායනය | උතර්ඩෂා රවිහාරි, මාරිතයෝ ආනන්ද, සුරාංග ද සිල්වා, අිලා

නදීශානි, නීල් වර්ණකුලසූරිය සහ ජගේ ගලප්පත්ති

” බඹර වසන්තේ ” සිනමාපටය අධයක්ෂණයතකාට පුරා දශකයන් හතක්

ඉක්මවූ යහලවුඩ් සිනමා වංශකතායව් තවමේ සක්‍රියව නිර්මාණකරණතේ නියුතු

තමාහන් නියාස්නම් නිහතමානී යසාඳුරු කලාශිල්පියා හට

යහලවුඩයේ ීප්තිමත් යහටක් අයප්ක්ෂා කරන්නා වූ සුවහසක් යද්ශීය හා වියද්ශීය

සිනමායලෝලීන්යේ මනයදාළ පිනවීමටත් බුද්දිය අවධි කිරීමටත් මතු

අනාගතයේීද ඉඩ ප්‍රස්ථාව උදායව්වායි එක සිතින් පතන්යනි…

සැකසුම | හිරාන් ගමතේ

ලොකු වැඩ වලට පාර කපන පුංචි කතාවලට ඉඩක්

“අම්මේ, තාත්තේ.. මම අද..” කියලා කියන්න පටන් ගන්න හදපු පුංචි කතාවක් ,මොනම හේතුවකටවත්, “පස්සෙ අහන්නම් පුතේ.. මේ වැඩ ටික ඉවර වෙලා..” කියන පොරොන්දුව පිට කල් දාන්න එපා. කාර්‍යබහුලයි තමයි. වගකීම් යුතුකම් තියෙනවත් තමයි. සමහර වෙලාවට ගෙදර වැඩ කටයුතු වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ ඔයාගෙ අත් දෙකෙන් වෙන්න පුලුවන්. එහෙමත් නැත්නම් භාරදූර රැකියාවක ඔයා නියැලෙනවා වෙන්න පුලුවන්. 

ඒ කොහොම උනත්, දරුවෙක්ට සවන්දෙන පොඩි කාලය ඇතුලේ ලොකු දෙයක් එයා තුළ නිර්මාණය වෙනවා. අපි එයාට වචන වලින්, මුහුණේ ඉරියව් වලින්, ඇස් දෙකෙන් දෙන ප්‍රතිචාර මත, එයාගේ තාර්කික හැකියාව, විශ්ලේෂණ හැකියාව, ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව, තොරතුරු ගවේෂණයට ඇති ආශාව, ආත්ම විශ්වාසය, තවත් කෙනෙක්ගේ අදහසකට ගෞරවාන්විතව එකඟ වීමට හෝ විරුද්ධ වීමට ඇති සංයමය වගේ ජීවත් වීමට අතිශය උපකාරී කුසලතා බිහිවීම තීරණය වෙනවා. පතින් පොතින් සහ එයා යෙදෙන සමහර ක්‍රියාකාරකම් තුලිනුත් මේ කාර්යයට යම් දායකත්වයක් ලැබුණත්, අපේ සන්නිවේදනය ඒ හැමදේටම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. 

මට ඉන්නේ අවුරුදු 10ක දුවක්. “පුතේ මං මේක ඉවර කරලා ටක් ගාලා එන්නම්. අපි නිදහසේ කතා කරමුකො” කියලා එයාව හරවලා යවපු අවස්ථා මට දැන් මතක් වෙනවා. කියන්න බැරි තරම් බරයි මගෙ හිත..එහෙම හරවලා යවපු දාට, ආපහු ඒ කතාවටම මම මුලපිරුවත්, ඒ වෙලාවේ තිබුණ කුතුහලය, උත්තේජනය එයාගෙ මූණෙ දැකගන්න පුලුවන් උනේ නෑ. මැලවුණු මලක් ගානට තමයි එදාට ඉන්නේ. එහෙම දාට එයාගෙ හැසිරීමේ යම් වෙනස්කම් මම දැක්කා. පොඩි කේන්ති, මැසිවිලි, පැමිණිලි එදාට වැඩියි. හැබැයි මම එයාට ඇහුම්කන් දුන්න හැම දවසකම එයා උද්‍යෝගිමත්. 

මම තේරුම් ගත්ත සහ අත්දැකපු දෙයක් මේ බෙදා ගන්නේ. අපි හැම කෙනාටම දවසක් තුළ කළ යුතු සහ කළ හැකි වැඩ කොටසක් තියනවා. මේ දෙක අතරේ හොඳ ගැලපීමක් හදාගන්නයි උවමනා. එතකොට දරුවන්ගේ පුංචි කතා අහන්න, ඒ ලෝකට යන්න දුවන කෝච්ච් අල්ලන්න වෙන්නෙ නෑ කියලා අත්දැකීමෙන් ඉගෙන ගත්තා. 

ජීවිතේ ඉලක්ක තියෙන්න ඕනේ. ඒවා පවුලක් විදියට ජය ගන්නත් ඕනේ. වඩාත්ම වැදගත් කියලා මට අද දැනෙන්නේ, එදාට ඒ ජයග්‍රහණ විඳින්න හොඳ පරිසරයක් අපි වටා තියෙන්නත් ඕනේ කියන එකයි. අම්මා, තාත්තා, දරුවන් එකිනෙකා තේරුම්ගත්ත, එකිනෙකාට වටිනාකම් දෙන, ආදරය ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස වෙන අවකාශයක් හැම ගෙදරකම තියෙන්න ඕනේ. 

කොහොමත් දරුවන් කියන්නේ අපි ගෙන්නවා ගත්ත අය, එයාලගෙ උවමනාවට ආපු අය නෙවෙයි. අහාර පාන වලින්, දැනුමෙන්, සාරධර්ම වලින් පෝෂණය කරනවා හා සමානව තමා අයිති පරිසරය පිළිබඳ හොඳ සංවේදනයක් ඇති කිරීමත් අම්මා කෙනෙක්ගේත් තාත්තා කෙනෙක්ගේත් එක හා සමාන වගකීමක් කියලා දැනෙනවා. ඉතින් මේක එක්තරා ආකාරයක දීර්ගකාලීන ව්‍යාපෘතියක්. හිමින් හිමින්, ආදරෙන් පටන් ගත්තම ඉස්සරහට ලේසී.

දිමුතු

Lihiniya Restaurant

ශ්‍රී ලාංකේය සූප ශාස්ත්‍රයෙන් එංගලන්තයේ සුද්දන්ව පිනවන ලිහිණියා..

ලංකාවෙන් දුරස් වෙලා අපි ගෙවන මේ ජීවිත වල අපිට මතක් වෙන අපේ

ආදරණීයතමයන් අතරෙ තව එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ කාලෙ අපි

අපේ බඩ පිරෙන්න කාපු රසම රස බත් පිගානෙ, අපේ අම්මාගේ ආදරෙත් දාලා

එදා ඒ රසට සුවදට පාටට කාපු ලංකාවෙ කෑම පිගානෙ මතක් වෙනකොට

අදටත් ඔබේ කටට කෙළ උනනවා ඇති, ලංකාවෙ කෑම නං ඉතිං කාලා

තියෙන කෙනෙක් ආයෙ හොයන් ඇවිත් කන එක සැකයක් නැති

කාරනාවක්නේ, හැබැයි එංගලන්තේ වගේ ලුණු ඇඹුල්, මිරිස් තුනපන

අදුරන්නෙවත් නැති රටක ගමේ රසට අපේ කෑම හරිම ආකර්ෂණීය විදියට

පිළිගන්වමින් ශ්‍රී ලාංකේය අපූරු කෑම වට්ටෝරු ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් අතර

අතිශය ජනප්‍රිය කරන්නට සමත් වුන දශක තුනක ඉතිහාසයකට උරුමකම්

කියන එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලාංකේය සිනහව තේමාව කරගනිමින්

පවත්වාගෙන යන ලන්ඩනයේ ක්‍රික්ල්වුඩ් බ්‍රෝඩ්වේ ප්‍රදේශයේ තිබෙන ලිහිණියා

රෙස්ටුරන්ට් පිළිබදව සුහද කතාබහක යෙදෙන්න අපි තීරණය කරා.

කවුද මේ ශ්‍රී ලාංකේය අපේ සූප ශාස්ත්‍රයෙන් එංගලන්තෙ සුද්දන්ව පිනවන

ලිහිණියා ?

මම ලසිත ජෝතිරත්න. ලංකාවෙ කිරුළපනේ තමයි මගේ ළමා කාලය ගත

වෙන්නේ, කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ තමයි මම අධ්‍යාපනය ලැබුවේ. අසූවේ

මුල් භාගයේ මගේ දෙමව්පියො මාව මගේ බාප්පා, නැන්දලා ගාව නවත්තලා

රැකියා කරන්න මේ රටට එනවා. නිවාඩුවක් ලැබෙන වෙලාවට නිතර ආව

ගියත් මම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණදෙනකන්ම ජීවත් වුණේ ලංකාවෙ.

1992 තමයි මම වැඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතුත් ස්ථිර පදිංචියටත් මේ රටට

එන්නෙ, විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙන් පස්සෙ රැකියා කිහිපයක්ම කරා. මට

අක්කා කෙනෙක් ඉන්නවා , අක්කා ලංකාවෙ. මේ රටේ මගේ දරුවො

හතරදෙනත් බිරිදත් එක්ක ව්‍යාපාර කටයුතු ත් කරගෙන සතුටින් ජීවත්

වෙනවා.

ලිහිණියා රෙස්ටුරන්ට් එකේ ආරම්භය ගැන අපි මතක් කරොත්?

මගේ තාත්තා උපාලි ජෝතිරත්න, අම්මා මීපාලි ජෝතිරත්න, මුලින්ම වෙනත්

තැන් වල රැකිවා කරත් පසු කාලීනව ලිහිණියා නමින් මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ

කරලා තියෙනවා.

අපේ අම්මා මුලින්ම පොඩි සුපර් මාර්කට් එකක් විදියට තමයි මේ ව්‍යාපාරය

ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ, ලංකාවෙ කෑම ඒ වගේම පත්තර ගන්නත්

ලංකාවෙ බොහෝ පිරිසක් එතනට එකතු වෙලා තියෙනවා. කාලය ගතවෙද්දි

මගේ දෙමව්පියන් ලිහිණියා රෙස්ටුරන්ට් එක පටන් ගන්න තීරණය කරනවා.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඇවිත් කෑම රසවිදලා යනවා වගේම අපේ සංස්කෘතික ආහාර ,

ශ්‍රී ලාංකේය ආගන්තුක සත්කාරය විදේශිකයන් අතර ප්‍රචලිත කරන එක

තමයි එයාලගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නෙ.

දෙමව්පියන් ආරම්භ කරපු මේ ව්‍යාපාරය දැං ඔබ අතට පත් වෙලා තිබෙනවා,

ඔබේ අරමුණු ගැන කතා කරොත්?

මට මේ ව්‍යාපාරය දෙමව්පියන් භාර දෙන්නේ 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ.මගේ

අරමුණ වෙන්නෙත් මගේ දෙමව්පියන්ගේ වගේම අපේ ශ්‍රී ලාංකික කෑම

විදේශිකයන්ට හදුන්වා දෙන එක වගේම ලංකාවෙන් ඈත් වෙලා මෙහෙ ජීවත්

වෙන ශ්‍රී ලාංකික අපේ පිරිසට ඇවිත් කෑම රසවිදලා යන්න අවස්ථාව සළස්වන

එක. ලංකාවෙ සංචාරය කරපු බොහෝ විදේශිකයන් ලංකාවෙ කෑම

හොයාගෙන අපේ අවන්හලට එනවා. අපි සෑම සෙනසුරාදා දිනකම මැටි භාජන

වල පිළිගන්වන බුෆේ එකක් තියෙනවා. අපේ සංස්කෘතික කෑම තමයි එදාට

තියෙන්නෙ. ලාංකිකයින් වගේම විදේශිකයින් දෙපිරිසම මේ බුෆේ එක හරිම

කැමැත්තෙන් රස විදිනවා. විදේශිකයින් ට එය වෙනස්ම අත්දැකීමක් වගේම

අපේ ලාංකිකයින් ට එය විශේෂ අත්දැකීමක්.

ලිහිණියා රෙස්ටුරන්ට් කාර්ය මණ්ඩලය ගැන අපි මතක් කරොත්?

දැනට ලංකාවෙ හතර දෙනෙක් මාත් එක්ක වැඩ කරනවා. මගේ බිරිඳත් පුතත්

මාත් එක්ක මේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා, මගේ

දෙමව්පියො ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරය මම පවත්වගෙන යනවා දෙවනි

පරම්පරාව නියෝජනය කරමින් ඒ වගේම තුන් වෙනි පරම්පරාව විදියට මගේ

පුතා මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක මට ලොකු සතුටක් ඒ

වගේම ලොකු ශක්තියක්.

ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි සැළසුම් මොනවගේද?

මේ රෙස්ටුරන්ට් එක තවත් දියුණු කරන්න වගේම තවත් ශාඛාවක් පටන්

ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව කිහිප දෙනෙක් කාර්ය

මණ්ඩලයට එකතු කර ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මේ අවට ජීවත්

වෙන රැකියාවක් හොයන කැමැත්තක් තියෙන අයට අපිත් එක්ක කතා කරලා

එකතු වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා.

අවසාන වතාවට අපි මැගසින් එක ගැන මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ?

ඇත්තටම අද මේ ලංකාවෙ හැමෝම එකතුවෙලා පවත්වගෙන යන අපි

මැගසින් එක ගැන ඇත්තටම අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සර

තාක්ෂණය අද වගේ දියුණු නැති කාලෙ අපේ තාත්තයි අම්මයි තමයි ලංකාවෙ

පත්තර අපේ වෙළෙඳසැල හරහා බෙදාහැරියේ. ඊට අමතරව නිව්ස් ලංකා,

ලංකා විත්ති , වොයිස් ඔෆ් ලංකා වගේ එංගලන්තයේදී ශ්‍රී ලාංකිකයින්

වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු පත්තරත් ඔවුන් බෙදා හැරලා තියෙනවා.ඒ කාලෙ

තිබුණ සියලුම පන්සල් වලට සෑම සතියකම පත්තර බෙදාහැරලා තියෙනවා.අද

තත්වෙ ගොඩක් වෙනස්. තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙන නිසා මේ වගේ

දේවල් සංවිධානය කරගෙන ලංකාවෙ හැමෝම එක තැනකට එකතු කරලා

තියෙන එක ගොඩක් වටිනවා. අපිටත් සම්බන්ධ වෙලා උදව් කරන්න පුළුවන්

නං අපිත් හරිම සතුටුයි. රෙස්ටුරන්ට් එකට දාලා මැගසින් එක ප්‍රමෝට් කරන්න

අපේ අය අතරට යවන්න පුළුවන් නං අපි ඕනිම වෙලාවක සූදානම්. ඇත්තටම

අගේ කරන්න ඕනි සේවාවක් ඔයාලා එකතු වෙලා කරන්නෙ.

කේෂි රාජපක්ෂ